Rozkaz Zjazdowy

21 października 2015 info

Proszę o zapoznanie się z rozkazem zwołującym Zjazd Zwykły Hufca.

Przypominam że Zjazd zwykły zwołuje się w celu wybrania władz hufca. Zjazd zwykły decyduje o najważniejszych sprawach, przyjmuje program rozwoju, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz za okres od ostatniego zjazdu zwykłego. Na wniosek komisji rewizyjnej, zjazd podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków komendy za okres pomiędzy zjazdami.

Proszę o sprawdzenie listy osób z czynnym prawem wyborczym. Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu.

Jednocześnie proszę o sprawdzenie opłacenia składek członkowskich. Nie opłacona podstawowa składka członkowska uniemożliwia udział w zjeździe hufca, a fakt opłacenia składki będzie weryfikowany przy podpisywaniu listy obecności na zjeździe.

rozkaz L11_2015

Komendant Hufca Starogard Gdański
phm. Wojciech Mokwa